PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.1.Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

1.2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

e-poes esitatud tellimuse täitmine;

e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

kliendi päringutele vastamine;

õigustatud huvi;

tarbijaharjumuste uurimine;

müügistatistika koostamine;

e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

1.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

1.4. E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

1.5. E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

1.6. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt  e-posti teel hei@nop.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

1.7. Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

1.8. E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks NOP OÜ. NOP OÜ’l on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. NOP OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

1.9. Juhul, kui klient leiab, et NOP e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda NOP OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel info@nop.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.